Algemene Voorwaarden

V1.05 / 22.11.2018

Hier treft u de algemene voorwaarden van Vovosa (“opdrachtnemer”). Het adres van Vovosa is Oude Moerstraatsebaan 58, 4614 RR Bergen op Zoom, met het KVK Nummer 20005133. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via hallo@vovosa.nl of +31 164 212 350.

Vovosa heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laastse versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 – Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u (“Opdrachtgever”). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op http://vovosa.nl/algemeen
2. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 – Auteursrecht
1. Vovosa behoudt zich het auteursrecht voor op de door hem bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven -ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht – het eigendom van Vovosa.
2. Zonder schriftelijke toestemming van Vovosa mogen de door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond of op andere wijze worden gebruikt.
3. De door Vovosa verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes moeten binnen 21 dagen na de datum, dat beslist werd dat Vovosa geen opdracht voor de uitvoering van het werk zal worden verleend, franco aan Vovosa zijn teruggezonden, en indien het om digitale bestanden gaat worden deze gewist en/of vernietigd tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3 – Offertes
1. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting, en zijn gebaseerd op uitvoering conform bovengenoemde eisen en voorwaarden. De termijn, gedurende welke Vovosa zich verplicht zijn offerte gestand te doen, is één maand gerekend vanaf de dag der verzending of zoveel korter als in de offerte is aangegeven.
2. Vovosa is gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan opdrachtgever door te berekenen voor die werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door Vovosa verricht en/of geleverd moeten worden.
3. Een offerte is voor Vovosa slechts bindend indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk op de offerte is vermeld dan wel anderszins uitdrukkelijk schriftelijk aan opdrachtgever is medegedeeld. Een offerte welke voor Vovosa op grond van het hier bepaalde bindend is vervalt na verloop van 30 dagen na de offerte datum.
4. Vovosa behoudt zich het recht voor tot wijzigingen in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht. In de offerte wordt opgenomen op welke wijze eventueel minder- meerwerk wordt afgerekend.
5. Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Vovosa wordt gegeven, verplicht de opdrachtgever zich de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan de inschrijver terug te zenden.
6. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel zijn de geoffreerde prijzen vast voor de duur van het werk.

Artikel 4 – Verantwoordelijkheid
1. Vovosa is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren van het werk.
2. Vovosa aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever, koper en/of opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen.
3. In geval van opdracht neemt Vovosa bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van materialen. Tenzij in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.
4. Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Vovosa verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf. Vovosa is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enige anderen hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van) de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door Vovosa of derden. De opdrachtgever vrijwaart Vovosa geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van Vovosa en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolgen van productaansprakelijkheid.

Artikel 5 – Gunning
1. De overeenkomst komt tot stand door de mededeling aan Vovosa dat hem de opdracht is gegund. Indien de mededeling mondeling wordt gedaan, zal de opdrachtgever deze mededeling schriftelijk bevestigen onder vermelding van de datum der mededeling, welke bevestiging als volledig bewijs geldt.
2. Als binnen zeven dagen geen schriftelijke mededeling is gedaan van de gunning aan Vovosa door de opdrachtgever zal Vovosa de opdracht schriftelijk bevestigen aan de opdrachtgever onder vermelding van de datum der mededeling. De inhoud van deze opdrachtbevestiging is bindend voor de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever binnen 7 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging de juistheid daarvan schriftelijk heeft betwist. Indien binnen 7 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging niet door de opdrachtgever is gereageerd geldt de opdracht als onherroepelijk.

Artikel 6 – wijziging
1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Vovosa en opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 7 – Annulering
1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met Vovosa gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever, of van diens overlijden, of indien opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest, is Vovosa gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te annuleren en het door hem geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te nemen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade, die door een en ander mocht ontstaan.
2. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke Vovosa ten laste van de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.
3. Onder de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden is ook de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren. Alsdan zal de opdrachtgever gerechtigd zijn het eventueel door hem geleverd materiaal, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Terzake van de schadevergoeding zal het in lid 4 van dit artikel genoemde bedrag verschuldigd zijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een hoger bedrag zijn overeengekomen.
4. Indien de annulering, zoals vermeld in lid 3, door Vovosa wordt goedgekeurd, is de opdrachtgever terzake van schadevergoeding aan de Vovosa een bedrag verschuldigd gelijk aan de tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de bij de offerte gedane prijsopgave, tenzij partijen schriftelijk een hoger percentage zijn overeengekomen.

Artikel 8 – Levertijd
1. De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Vovosa . De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van Vovosa.
2. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is Vovosa derhalve niet van rechtswege in verzuim en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst overgaan. Vovosa moet derhalve eerst terzake in gebreke worden gesteld en een redelijke termijn worden gegund alsnog na te komen.

Artikel 9 – Wijzigingen van aangenomen werk
1. Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.
2. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling der hoofdsom, naar billijkheid en tegen gangbare prijzen worden verrekend.

Artikel 10 – Overmacht
1. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden te verstaan, naast hetgeen daar door Wet en jurisprudentie onder wordt begrepen, iedere van buitenkomende oorzaak, liggend buiten de invloedsfeer van Vovosa , waardoor deze niet in staat is (tijdig) na te komen, werkstakingen in het eigen bedrijf daaronder begrepen.
2. Onder overmacht wordt tevens verstaan als er zich feiten of omstandigheden voordoen, waaronder van de opdrachtnemer in gemoede niet gevergd kan worden dat hij het werk uitvoert.

Artikel 11 – Risico en opslag
1. Tenzij Vovosa schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de goederen, materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering der goederen en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang der werkzaamheden.
2. Indien buiten de schuld van Vovosa de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
3. Indien de opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, is Vovosa gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door of vanwege Vovosa op of bij het werk aangevoerde goederen blijven het eigendom van Vovosa totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. Voor de duur van het werk wordt de locatie van het werk als bodem van Vovosa beschouwd en geldt naast het eigendomsvoorbehoud, voor alle door of vanwege Vovosa ten behoeve van het werk geleverde goederen een (vuist) pandrecht en wel voor al hetgeen Vovosa van de betreffende opdrachtgever heeft te vorderen, uit welke hoofde dan ook.
3. Indien door derden aanspraak wordt gemaakt op de hierboven onder 3.1 en 3.2 genoemde goederen zal dit door de opdrachtgever direct aan Vovosa worden medegedeeld. Kosten en/of verliezen, ontstaan door het niet direct mededelen, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 13 – Betaling
1. Tenzij anders bepaald in de offerte/orderbevestiging zal de betaling als volgt geschieden:
30% bij het tot stand komen van de overeenkomst.
30% als de goederen voor montage gereed zijn,
dan wel de materialen en goederen voor 50% door de opdrachtgever zijn ontvangen.
30% bij de eerste oplevering.
10% na eindoplevering.
2. Indien echter blijkt, dat de gereed gekomen goederen moeten worden opgeslagen, zal de betaling opeisbaar zijn op het moment van het voor aflevering gereedkomen der goederen, evenwel onder aftrek van nader te bepalen montagekosten. In dat geval zullen de montagekosten opeisbaar zijn op het moment van de eerste oplevering van het werk.
3. Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van Vovosa of op een door deze aan te wijzen rekening. Indien de opdrachtgever enige termijn niet uiterlijk veertien dagen na de vervaldag betaalt, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
4. Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever de op dat moment geldende wettelijke EU handelsrente (ex art. 6:119a BW) verschuldigd over het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden.
5. De opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van de ingevolge het laatstelijk geldende incassotarief voor advocaten verschuldigde bedragen, met een minimum van euro 500,00 ongeacht de in artikel 13 lid 4 bedoelde rentevergoeding.

Artikel 14 – Garantie
1. Na de eerste oplevering van het werk gelden de volgende garanties:
a. Garantie op fabricage fouten welke naar hun aard na langere tijd kunnen worden ontdekt. Hierop geldt een garantietermijn van één jaar na de eerste oplevering.
b. Garantie op merk (inbouw) apparatuur. Hierop gelden de garantie voorwaarden en garantietermijn overeenkomstig met die van de merkleverancier.
2. Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.
3. De garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van het werk waaraan gebreken kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van Vovosa door anderen zijn verricht.
4. Geen garantie zal gelden voor door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of voor door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke goedkeuring van Vovosa.
5. Herstellingen of verandering, welke met lid 4 verband houden, worden door Vovosa niet dan voor rekening van de opdrachtgever uitgevoerd, tenzij Vovosa zijn goedkeuring had gegeven overeenkomstig het in lid 4 bepaalde.
6. Indien een ruimte, waarin het werk wordt aangebracht, vóór de eerste oplevering in gebruik wordt genomen, geschiedt dit geheel voor risico van de opdrachtgever.
7. Geen garantie geldt t.a.v. glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.
8. Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd; indien omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.
9. Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.

Artikel 15 – Geschillen
1. Alle geschillen over de omvang van de offerte, garantie of beroep op een niet toerekenbare tekortkoming, die mochten ontstaan tussen de opdrachtgever en Vovosa naar aanleiding van een door Vovosa verkregen en aanvaarde opdracht, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Vovosa, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
2. De partijen zijn verplicht alvorens de rechter te adiëren mee te werken aan een regeling in der minne. Indien één der partijen niet medewerkt, zal de rechtbank bij het bepalen van zijn uitspraak hieraan de conclusies verbinden die hij redelijk acht.

Artikel 16 – Beperking van de aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Vovosa voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.
2. Vovosa is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.
3. Vovosa is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.

Artikel 17 – Verwerking Persoonsgegevens
1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 18 – Slotbepaling
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op https://vovosa.nl/algemeen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie die van toepassing was op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Heb je echt alles gelezen? 😲 Wow! 🎊🎉